NASZA OFERTA

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE

Oferujemy bardzo szeroki zakres ubezpieczenia ryzyk specjalistycznych, takich jak: ubezpieczenia szkód w środowisku, wycofania produktu z rynku, programów nadwyżkowych, ubezpieczeń finansowych, lotniczych, morskich,, budowlano-montażowych i wielu innych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Kompleksowo podchodzimy do współpracy z naszymi Klientami przygotowując rozwiązania gwarancji ubezpieczeniowych w oparciu o autorskie rozwiązania tzw. „pool’i” finansowych. Tego typu rozwiązanie w połączeniu z dedykowanym narzędziem informatycznym pozwala na optymalne i elastyczne wykorzystywanie wynegocjowanych limitów. Najczęściej wykorzystywane gwarancje to gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu i inne.

Morskie – jednostki pływające

Specjaliści z naszego zespołu przygotowują programy w oparciu o ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej armatorów WARTA obejmujące straty i koszty, które zostały poniesione przez osoby trzecie w wyniku użytkowania przez armatora jednostki pływającej, do pokrycia których armator jest zobowiązany w myśl postanowień prawnych lub umownych. Większość programów rozbudowujemy o ubezpieczenie mienia w celu zabezpieczenia przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem należących do nich jednostek. Programy opracowujemy dla dużych jednostek pływających jak również prywatnych jachtów, wszystkie oparte są o najwyższe standardy na rynku europejskim i światowym z jednoczesnym spełnieniem przepisów prawa i wymaganych rozporządzeń.

Ubezpieczenie należności

Współpracując z Klientami słuchamy ich potrzeb. Dla Klientów, z rozbudowaną siecią sprzedaży i odbiorców ich produktów, przygotowujemy dedykowane programy ubezpieczenia należności z określeniem odbiorców nazwanych i nienazwanych. Ściśle współpracujemy z Towarzystwami należności w Polsce i zagranicą.

Morskie – stocznie

Dla pełnej ochrony naszych Klientów przygotowujemy programy ubezpieczenia stoczni prowadzących remonty gwarancyjne i pogwarancyjne statków i innych jednostek pływających. Obejmują one odpowiedzialność cywilną stoczni w czasie prowadzonych przez nią remontów gwarancyjnych i pogwarancyjnych statków i innych jednostek pływających. Programy budujemy w oparciu na najwyższe standardy stosowane na rynku europejskim i światowym, z jednoczesnym spełnieniem przepisów prawa i wymaganych rozporządzeń.

Lotnicze

Przygotowujemy specjalistyczne programy ubezpieczeniowe zarówno dla jednostek latających (samolotów pasażerskich jak również prywatnych do 10-12 osób), infrastruktury naziemnej oraz pilotów samolotów pasażerskich, pilotów jednostek prywatnych, pilotów szybowców czy paralotni. Programy budujemy w oparciu o najwyższe standardy na rynku europejskim i światowym z jednoczesnym spełnieniem przepisów prawa i wymaganych obowiązujących rozporządzeń.

Morskie – platformy wiertnicze

Rozszerzamy programy ubezpieczeń morskich o ubezpieczenia platform wiertniczych wraz z ich wyposażeniem oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją platformy. Przygotowane programy rozszerzamy o odpowiedzialność cywilną użytkownika platformy wiertniczej z tytułu następstw niekontrolowanego wylewu ropy lub wybuchu gazu, powstałych podczas prowadzenia działalności oraz za szkody osobowe i rzeczowe osób odwiedzających platformę i inne zobowiązania wobec osób trzecich w związku z eksploatacją platformy. Programy budujemy w oparciu o najwyższe standardy na rynku europejskim i światowym z jednoczesnym spełnieniem przepisów prawa i wymaganych rozporządzeń.

Ryzyka finansowe

Dla ryzyk finansowych przygotowujemy programy w oparciu o indywidualne potrzeby naszych Klientów. Ubezpieczenia obejmują m. in. ryzyka związane z transakcjami finansowymi, utraty zysków, stałych wydatków ogólnych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, czy złych warunków atmosferycznych. Pracujemy w oparciu o wypracowany know-how oraz najlepsze praktyki rynkowe.

Ubezpieczenia M&A

Wykorzystując doświadczenie, wiedzę i wypracowany know-how przygotowujemy programy ubezpieczeniowe zmniejszające ryzyko związane z nabycie przedsiębiorstwa lub spółki. Programy pokrywają m.in ryzyka naruszenie oświadczeń i zapewnień po stronie kupującego oraz ryzyka naprawienie szkody wynikającej z nieprawdziwości zapewnień sprzedającego. Współpracę w zakresie ubezpieczeń M&A lub W&I kierujemy do przedsiębiorców ubezpieczających transakcje w sektorach: nieruchomości, produkcyjnych, usługowych i innych.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji