Polityka prywatności
Home / Polityka prywatności

Warszawa 19.10.2023 r. 

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Benefit Solution Sp. z o. o. swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Benefit Solution Sp. z o. o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania jest Benefit Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672, Warszawa (dalej „Administrator”). 

Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: kontakt@b-solution.pl lub listownie na adres siedziby Administratora tj. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W rozumieniu art. 37 pkt 1) RODO Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie czynności określone dla Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 39 RODO realizowane są przez wyznaczonego pracownika Spółki z którym możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: daneosobowe@b-solution.pl 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Benefit Solution Sp. z o. o. jest spółką brokerską, która powstała z inicjatywy menadżerów zarządzających największymi spółkami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, finansowymi oraz usługowymi w Polsce.. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe
w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz

okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

jeśli występuje

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora, w tym w celu pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu klienta, od którego Spółka otrzymała pełnomocnictwo. art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)

Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych

Potrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji Potrzeba kontaktu z pracownikami współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych
Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedziby Benefit Solution Sp. z o. o. jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP)
Przetwarzanie plików cookies art. 6 ust. 1 lit. f RODO Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia

działania podstawowych funkcji strony.

Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W takim przypadku

dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji „Zmień zgody ciasteczek”.

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści strony internetowej do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. b RODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed

1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6 a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody prawno autorskiej
Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników)

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok

 

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Benefit Solution Sp. z o. o. będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Benefit Solution Sp. z o. o. w zakresie oferowanych usług na rzecz Klientów Benefit Solution Sp. z o. o., oraz Brokerom ubezpieczeniowym realizującym zadania na rzecz Klientów Spółki,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Benefit Solution Sp. z o. o. w ramach realizowanych celów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Benefit Solution Sp. z o. o. wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • w przypadku kandydatów do pracy, również internetowym portalom rekrutacyjnym.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Benefit Solution Sp. z o. o., przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli pod-

stawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają

przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Benefit Solution Sp. z o. o., przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać Benefit Solution Sp. z o. o. swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Benefit Solution Sp. z o. o. z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług tj. otrzymanie korzystnej oferty ubezpieczeniowej, zostać naszym Kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z Benefit Solution Sp. z o. o., Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Benefit Solution Sp. z o. o. w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Benefit Solution Sp. z o. o. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Benefit Solution Sp. z o. o. współpracuje jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie.

Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników/współpracowników, jak również pracowników/współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.